Učebný plán


ŠKOLA OTVORENÁ ŠPORTUleták ršk

V 1. a 2.ročníku budeme povinne vyučovať voliteľný predmet anglický jazyk v počte 2 hod/týždeň (v rámci voliteľných hodín ŠkVP).

V 3. a 4.ročníku  budeme vyučovať povinný cudzí jazyk – anglický v počte 3 hod./týždeň.

V 5.-9.ročníku budeme vyučovať povinný cudzí jazyk – anglický v počte 3.hod./týždeň a druhý cudzí jazyk – nemecký alebo ruský v rámci voliteľných hodín ŠkVP – v počte 2 hod./týždeň.

V 1.ročníku budeme realizovať výučbu anglického jazyka konverzačnou formou, prostredníctvom anglicky hovoriacich lektorov v spolupráci so súkromnou jazykovou školou CLASS.

V 9.ročníku budeme vyučovať nový predmet Cvičenia z matematiky a Cvičenia zo slovenského jazyka v počte 1.hod./týždeň každý, na utvrdenie učebných osnov pred Testovaním 9 a pokračovaním vzdelávania na strednej škole.

Od školského roka 2013/2014 prebieha v 1., 2., 3. a 4.ročníku  projekt „Škola otvorená športu“, počas ktorého budú žiaci absolvovať športovú telesnú prípravu 2x do týždňa v spolupráci s Ružinovskou tenisovou akadémiou a dostanú základy viacerých športov – tenisu, futbalu, florbalu, korčuľovania, lyžovania, plávania v mesačných kurzoch od septembra do júna.

Od roku 2010 škola spolupracuje s Paneurópskou vysokou školou, fakultou psychológie na testovaní žiakov 8. a 9.ročníka pre profesionálnu orientáciu a trh práce, v spolupráci so školským psychológom.

Učebňa výpočtovej techniky je doplnená novými počítačmi (celkový počet 24 kusov) na vyučovanie informatiky na 2. stupni a informatickej výchovy na 1. stupni a taktiež v mimovyučovacom čase na krúžkovú činnosť pre žiakov I. aj II. stupňa. Na všetkých vyučovacích hodinách možno využívať 2 ks interaktívnej tabule.

Informatika v 5. až 8. ročníku sa vyučuje 1.hod. týždenne a predmet Informatická výchova v 3. – 4. ročníku počte 1 hod. týždenne podľa Školského vzdelávacieho programu.

Náboženskú a etickú výchovu vyučujeme podľa výberu na 1. aj 2. stupni od 1. ročníka.

Orientáciu žiakov II. stupňa pre výber strednej školy a následné budúce povolanie usmerňuje výchovný a kariérový poradca.

Pre žiakov I. a II. st. organizujeme školu v prírode, podľa záujmu plavecký výcvik,lyžiarsky výcvik, zahraničný zájazd a množstvo rôznych zaujímavých aktivít.

Pitný režim v škole – je zabezpečený formou automatu, máme školský bufet s možnosťou zakúpenia hygienicky balenej suchej stravy a zdravých nápojov a prebieha školský projekt RAJO- ochutené mliečka a ovocné šťavy každý deň. V priestoroch školy sa nachádza zubná ambulancia. Je zabezpečená doprava žiakov zo Studenej ulice.

Naša škola sa riadi mottom:

Každý človek má svoje prednosti a obmedzenia, každý môže byť uvedomelý, produktívne mysliaci, skutočný víťaz. Vízia našej školy : nadaných žiakov vyzdvihnúť, nepriebojných žiakov povzbudiť, žiakov s poruchami učenia integrovať.