Školská jedáleň


Ako platiť stravné:

Ako platiť stravné:

Možnosť platenia:

  1. trvalým príkazom so splatnosťou vždy k 28.v mesiaci! (prvá platba 25.8. na september);
    posledná 25. 5. na jún. V júli bude vyúčtovanie a preplatky prenesené na september alebo vrátené na účet po vyžiadaní rodiča (z dôvodu vysokých poplatkov banke).
    Suma pre MŠ je 35 €,  1. stupeň je 13,- €  a pre 2. stupeň  13,- € (zálohová platba)
  2. bankovým prevodom  alebo internet  bankingom  do 28.v mesiaci, pričom vypočítate sumu podľa počtu pracovných dní v mesiaci, suma za jeden obed je pre:

          MŠ 1,54€ + réžia=13,- €

          1. stupeň   réžia= 1,30 €

          2. stupeň   réžia= 1,30 €


           Réžia sa počas neprítomnosti žiaka na obede neodpočítava, je fixná podľa pracovných dní;

počas neprítomnosti žiaka sa odpočíta iba cena obeda (čiže 1,37 – 1,09 alebo 1,16). Réžia sa za celý mesiac odpočíta hneď pri odbere prvého obeda v novom mesiaci (aj pri odbere jedného obeda v mesiaci zaplatíte mesačnú réžiu!)

  1. alebo šekom, ktorý si vypíšete na pošte  a vypočítate sumu ako v bode 2

Bankový účet  pre školskú jedáleň: 1645947853/0200
Iban: SK 9102 0000 0000 164 5947853

 

Variabilný symbol =  žiaka /každé dieťa má svoje/ prosím VS dodržať, nový systém môže zapísať platbu inému žiakovi s rovnakým priezviskom v inej triede.
Konštantný-symbol:   308
Do popisu transakcie: priezvisko stravníka /nie vždy sa zhoduje s majiteľom účtu/ a trieda 1A,2A,3A…/ Bezpodmienečne žiadam dodržať informácie. Žiak sa tak vyhne stresovej situácii pri preberaní jedla pri okienku v školskej jedálni.

Čipové karty:

1) každý žiak si zakúpi u vedúcej ŠJ čipovú kartu
2) čip stojí 2,10 € v hotovosti (má životnosť 9 rokov)
3) čip bude aktivovaný na meno žiaka pri zakúpení, až po zapísaní platby na účet žiaka bude umožnený prístup k okienku v ŠJ
4) ak dieťa vráti nepoškodený čip z akéhokoľvek dôvodu (odhlásenie zo stravy), budú mu 2,10 € vrátené
5) pri strate čipu je povinnosť rodiča znovu čip zakúpiť
6) bez čipovej karty obedy nebudú vydávané 

Prosím, využívajte tento spôsob odhlasovania! 

Odhlasovať môžete:

– emailom- sjzs.vrutocka@gmail.com
– v krajnom prípade aj telefonicky od 7.00 do 8.00 h na tel. čísle: 43 42 3715

Za prihlasovanie a odhlasovanie  žiakov z obedov plne zodpovedá zákonný zástupca (chorobnosť, školské akcie, presťahovanie na inú školu a pod.)

P O P L A T K Y

Dňa 26.6.2012 bolo schválené VZN MČ BA Ružinov č. 21/2012, ktorým sa určuje výška  príspevku na poskytovanie stravy a výška príspevku na réžiu. VZN nadobúda účinnosť dňa 1.9.2012.

MŠ – výška nákladov na nákup potravín – 5.pásmo t.j. 1,54 + Eur.
Réžia z toho 30% je 0,402 Eur – zaokrúhliť na 0,40 Eur. ´=1,30 €

ZŠ – žiaci 6-10 rokov
výška nákladov na nákup potravín – 4.pásmo t.j. 1,30 Eur.
Réžia z toho 30% je 0,327 Eur – zaokrúhliť na 1,30 Eur.

ZŠ – žiaci 11-15 rokov
výška nákladov na nákup potravín – 4.pásmo t.j. 1,30 Eur.
Réžia z toho 30% je 0,348 Eur – zaokrúhliť na 0,35 Eur.

Réžia žiakov športových tried a žiakov s dietným stravovaním sa zaokrúhluje matematicky obdobne. viď celý VZN návrh