Školská jedáleň


Informácie ohľadom stravovania na školský rok 2022/2023

Prihlásenie stravníka na obed:

–          elektronicky alebo telefonicky

 

Výška stravného:

I. stupeň 1,90 € + réžia 16 €
II. stupeň 2,10 € + réžia 16 €

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/ žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 28. dňa v mesiaci. Ak zákonný zástupca príspevok na stravu neuhradí včas, dieťaťu / žiakovi sú systémom prerušené objednávky a je vyradené zo stravovania. Obnovenie objednávok na odber stravy je možné až po úhrade stravného.

Stravné za žiakov ZŠ v hmotnej núdzi alebo žiakov oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu je hradené -1,30 štátna dotácia.

Rodičia platia každý mesiac režijné náklady 16 €

Tieto podmienky platia, ak sa žiak zúčastní vyučovacieho procesu. Ak žiaka včas neodhlásite z odberu stravy, stravné hradí rodič.

Šeky na stravné sa vydávať nebudú. Odporúčame si zadať trvalý príkaz.

Pri predčasnom ukončení školskej dochádzky v škole alebo trvalého odhlásenia žiaka zo stravovania je povinnosťou rodiča nahlásiť zmenu písomne (stačí e-mail) vedúcej školskej jedálne.

 

Spôsob úhrady:

Platba za stravné a režijné náklady sa uhrádza mesačne vopred a to do 28. mesiaca na nasledujúci mesiac.

–          bankovým prevodom – do správy pre prijímateľa napíšte meno, priezvisko a triedu alebo V.S. stravníka

–          trvalým príkazom

–          vkladom na účet

 

Číslo účtu: SK91 0200 0000 0016 4594 7853

Konštantný symbol: 308

Variabilný symbol: každý stravník má pridelený svoj

Odhlasovanie zo stravy: odhlásiť stravu môžete e-mailom alebo telefonicky najneskôr do 7.30 hod. v daný deň