Zápis prvákov


OZNÁMENIE

 

Riaditeľstvo školy oznamuje, že ZÁPIS detí do PRVÉHO ROČNÍKA pre školský rok 2024/2025 Základnej školy sa uskutoční v apríli:

V školskom roku 2024/2025 otvárame na ZŠ Vrútockej 58 v Bratislave triedy s anglickým bilingválnym programom.

Ak má rodič záujem prihlásiť svoje dieťa do takejto triedy:

 

– vyplní elektronickú prihlášku ZŠ Vrútockej a súčasne vyplní prihlášku jazykovej školy: https://www.ihbratislava.sk/sk/prihlaska-na-start-right
prezentácia programu CLIL jazykovej školy IH Bratislava sa uskutoční na našej škole v rámci DOD dňa 05.04.2024 (piatok) od 09.00 – 10.00 hod.

 

12. apríla 2024 (piatok) – od 14.00 do 18.00 hod.

13. apríla 2024 (sobota) – od 8.00 do 12.00 hod.

 

Tešíme sa na Vás

Školská zrelosť →

 

V súlade s platnou legislatívou (zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej Zákona 245/2008 Z.z. – školský zákon  a VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov 27/2021 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách) zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. august 2024 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok školskej dochádzky o jeden rok, taktiež môžu byť predčasne zaškolené deti s potvrdením školskej zrelosti z CPPPaP.

Dieťa sa zapisuje do školy podľa  svojho bydliska. Na zápis je potrebné prihlásiť aj deti telesne postihnuté, aby bolo možné včas zabezpečiť ich vhodné zaškolenie alebo prijať ďalšie opatrenia, napr. do príslušného druhu a typu školy, oslobodenie od povinnosti dochádzať do školy alebo oslobodenie od povinnej školskej dochádzky.

Pri zápise je zákonný zástupca povinný predložiť platný občiansky preukaz (oboch rodičov) a rodný list dieťaťa.

Pre zápis do 1. ročníka je potrebný súhlas oboch rodičov (otec, matka)

Riaditeľ školy

Mgr. Lukáš Srnka

ZŠ Vrútocká 58 – Zóny

 

  • Hlavná zóna:
Ulica Obvod Poznámka / Orientačné čísla
Ambrušova Trnávka
Banšelova Trnávka
Beckovská Trnávka
Bencúrova Trnávka
Bielkova Trnávka
Bočná Trnávka
Bulharská Trnávka
Cesta na Senec Trnávka obývaná je iba Cesta na Senec 2
Doležalova Trnávka
Edisonova Trnávka
Gallova Trnávka
Galvaniho Trnávka
Hasičská Trnávka
Ivanská cesta Trnávka
Jakabova Trnávka
Kamenárska Trnávka
Kašmírska Trnávka
Klatovská Trnávka
Koperníkova Trnávka
Kovorobotnícka Trnávka
Krajná Trnávka
Kultúrna Trnávka
Lidická Trnávka
Luhačovická Trnávka
Mokráň záhon Trnávka
Na križovatkách Trnávka 18+ Párne, Nepárne
Na úvrati Trnávka
Nerudova Trnávka Nepárne
Pestovateľská Trnávka
Piesočná Trnávka
Pri strelnici Trnávka
Pri zvonici Trnávka
Rádiová Trnávka
Repná Trnávka
Revolučná Trnávka
Rožňavská Trnávka 10+ Párne
Slovinská Trnávka Párne
Slowackého Trnávka
Spoločenská Trnávka
Staničná Trnávka 17+ Nepárne, 18+ Párne
Stará Ivánska cesta Trnávka
  • Hlavná zóna (pokračovanie):
Ulica Obvod Poznámka / Orientačné čísla
Stredná Trnávka
Studená Trnávka
Štiavnická Trnávka
Táborská Trnávka
Technická Trnávka
Terchovská Trnávka
Tŕňová Trnávka
Vápenná Trnávka
Vietnamská Trnávka
Vrútocká Trnávka
Wattova Trnávka
Za tehelňou Trnávka
Zlaté piesky Trnávka
Železná Trnávka

 

  • Vedľajšia zóna ZŠ Vrútocká 58:
Ulica Obvod Poznámka / Orientačné čísla
Cablkova Trnávka
Gašparíkova Trnávka
Hanácka Trnávka
Jasná Trnávka
Kopanice Trnávka
Krasinského Trnávka
Na križovatkách Trnávka 2-16 Párne
Na lánoch Trnávka
Nerudova Trnávka Párne
Okružná Trnávka
Pavlovičova Trnávka
Ribayova Trnávka
Rozmarínová Trnávka
Rožňavská Trnávka 2-8 Párne
Slovinská Trnávka Nepárne
Staničná Trnávka 11,13
Trnavská cesta Trnávka 55-67 Nepárne

Zoznam pomôcok pre 1. ročník tu

Ako sa k nám dostanete: Trolejbus: 60, 61, Autobus: 65