Školská družina


Činnosť ŠKD riadia kvalifikované vychovávateľky, ktoré svojím pozitívnym vzťahom k žiakom, rôznymi aktivitami, súťažami, návštevami kultúrnych podujatí prispievajú k lepším výchovno-vzdelávacím výsledkom.

Práca v ŠKD bude v tomto školskom roku prebiehať podľa pokynov a smerníc vydaných pre ŠKD.

Prevádzka v ranných hodinách od 06.30 – 7.40 hod.

Prevádzka v popoludňajších hodinách od 11.30 – 17.30 hod.

 

Poplatky za ŠKD /Školský klub detí/

IBAN pre poplatok  SK11 0200 0000 0016 4029 8655  

(do poznámky vpísať : meno a priezvisko žiaka; meno vychovávateľky + triedu, ktorú žiak navštevuje)

Šeky na stravu sa vydávajú v ŠJ (školskej jedálni) Vietnamská – vedľa tenisových kurtov

od 8:00 hod do 12:00 hod  – každý pracovný deň.

 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v školskom klube detí vo výške 17,5 % životného minimana jedno nezaopatrené dieťa predstavuje čiastku 17,50 € na kalendárny mesiac.