Školská družina


Činnosť ŠKD riadia kvalifikované vychovávateľky, ktoré svojím pozitívnym vzťahom k žiakom, rôznymi aktivitami, súťažami, návštevami kultúrnych podujatí prispievajú k lepším výchovno-vzdelávacím výsledkom.

Práca v ŠKD bude v tomto školskom roku prebiehať podľa pokynov a smerníc vydaných pre ŠKD.

Prevádzka v ranných hodinách od 06.30 – 7.40 hod.

Prevádzka v popoludňajších hodinách od 11.30 – 17.30 hod.

 

Poplatky za ŠKD /Školský klub detí/

od apríla 2023 je poplatok 40 eur

IBAN pre poplatok  SK11 0200 0000 0016 4029 8655  

(do poznámky vpísať : meno a priezvisko žiaka; meno vychovávateľky + triedu, ktorú žiak navštevuje)

Šeky na stravu sa vydávajú v ŠJ (školskej jedálni) Vietnamská – vedľa tenisových kurtov

od 8:00 hod do 12:00 hod  – každý pracovný deň.

 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v školskom klube detí vo výške 17,5 % životného minimana jedno nezaopatrené dieťa predstavuje čiastku 40 € na kalendárny mesiac.

Zoznam učiteľov v ŠKD 

1.A –  Ing. Mária Baláková
1.B – Katarína Vasilová
1.C – Ľudmila Šišková

2.A – Dana Čopíková
2.B – Mgr. Dominika Šedivá
2.C – Mgr. Sidónia Vöröšová 

3.A – Ľudmila Šišková
3.B – PaedDr. Darina Balážková
3.C – Mgr. Dada Bielko

4.A + 4.C – Mgr. Alena Boledovičová
4.B + 4.C – Mgr. Zuzana Kanisová